europa-2021

1. Yakubovich Y - Sauras E 2-0
(Новая партия 3 min [1.1], 13.09.2021)
2. Jocaite M. - Azojan M. 1-1
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
3. Azojan M. - Jocaite M. 1-1
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
4. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
5. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 1-1
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
6. Dushkova P. - Gaidarji M. 2-0
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
7. Gaidarji M. - Dushkova P. 2-0
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
8. Alexandrov Z. - Vainonen K. 1-1
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
9. Vainonen K. - Alexandrov Z. 1-1
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
10. Petrusiova P. - Pironen R. 0-2
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
11. Pironen R. - Petrusiova P. 0-2
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
12. Nano N. - Sauras E 0-2
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
13. Sauras E - Nano N. 1-1
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
14. Yakubovich Y - Filipenko A 2-0
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
15. Filipenko A - Yakubovich Y 0-2
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)
16. Streltsova S. - Kello E. 2-0
(Новая партия 3 min [2.1], 14.09.2021)
17. Kello E. - Streltsova S. 1-1
(Новая партия 3 min [2.2], 14.09.2021)

Yakubovich Y - Sauras E
Новая партия 3 min [1.1], 13.09.2021

1.g3-f4 f6-e5 2.h2-g3 e5-d4 2-0

created with Aurora Borealis 3.8