9 round

1. Streltsova S. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Jumagaldiyeva A. - Yakubovich Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
3. Yakubovich Y. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
4. Khvashchynskaya V. - Gaidarji M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
6. Viirma P. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
7. Novitskaia E. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
8. Sleahovscaia A. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Aleksandrova Z. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
10. Zaruba C. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
11. Nikalayeva V. - Zaruba C. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
12. Baryshava A. - Fedarovich D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
13. Fedarovich D. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
14. Vainonen K. - Filipenko A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
15. Filipenko A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)

Streltsova S. - Tsivtsivadze I.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019

1.g3-h4 h6-g5 2.f2-g3 g7-h6 3.c3-b4 h8-g7 4.g3-f4 d6-e5 5.f4xd6 c7xe5 6.b4-a5 g5-f4 7.e3xg5 h6xf4 8.a5xc7 b8xd6 9.b2-c3 d6-c5 10.c3-b4 e7-d6 11.d2-e3 f4xd2 12.c1xe3 a7-b6 13.a1-b2 g7-h6 14.b2-c3 b6-a5 15.e1-f2 f8-e7 16.f2-g3 d8-c7 17.g3-f4 e5xg3 18.h2xf4 h6-g5 19.f4xh6 f6-e5 20.c3-d4 e5xc3 21.b4xd2 e7-f6 22.d2-c3 d6-e5 23.e3-f4 e5xg3 24.h4xf2 2-0

created with Aurora Borealis 3.8