8 round

1. Kalanov S. - Kandrachenka Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
2. Kandrachenka Y. - Kalanov S. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
3. Tull A. - Domchev A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
4. Domchev A. - Tull A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
5. Winesi Moses - Norvaishas A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Norvaishas A. - Winesi Moses 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
7. Salahov R. - Volkov N. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
8. Volkov N. - Salahov R. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
9. Valiuk V. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
10. Semianiuk M. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
11. Kirillov Y. - Dublin K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
12. Dublin K. - Kirillov Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
13. Kiknadze L. - Purvins G. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Kiknadze L. - Purvins G. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
15. Aslanli A. - Uutma A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
16. Uutma A. - Aslanli A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
17. Gnelitskii A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
18. Dosca I. - Gnelitskii A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])

Kandrachenka Y. - Kalanov S.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2]

d2>f4 b6>c5 1.c3-b4 f6-g5 2.g3-h4 a7-b6 3.h4xf6 g7xe5xg3 4.f2xh4 b6-a5 5.h2-g3 a5xc3 6.b2xd4xb6 c7xa5 7.a1-b2 h8-g7 8.b2-c3 g7-f6 9.e3-d4 d8-c7 10.e1-d2 c7-b6 11.d2-e3 d6-c5 12.g3-f4 e7-d6 13.g1-f2 f8-e7 14.c1-b2 h6-g5 15.f4xh6 b8-a7 16.h4-g5 f6xh4 17.h6-g7 c5-b4 18.a3xc5 d6xb4xd2xf4 19.g7-f8 e7-f6 20.b2-c3 f4-g3 21.f2-e3 g3-h2 22.e3-f4 h4-g3 23.f4-e5 f6-g5 1-1

created with Aurora Borealis 3.8