8 round

1. Kalanov S. - Kandrachenka Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
2. Kandrachenka Y. - Kalanov S. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
3. Tull A. - Domchev A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
4. Domchev A. - Tull A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
5. Winesi Moses - Norvaishas A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Norvaishas A. - Winesi Moses 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
7. Salahov R. - Volkov N. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
8. Volkov N. - Salahov R. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
9. Valiuk V. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
10. Semianiuk M. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
11. Kirillov Y. - Dublin K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
12. Dublin K. - Kirillov Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
13. Kiknadze L. - Purvins G. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Kiknadze L. - Purvins G. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
15. Aslanli A. - Uutma A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
16. Uutma A. - Aslanli A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])
17. Gnelitskii A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1])
18. Dosca I. - Gnelitskii A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.2])

Salahov R. - Volkov N.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [8.1]

d2>a5 ---- 1.c3-b4 b6-c5 2.b2-c3 f6-g5 3.g3-f4 g5-h4 4.c3-d4 g7-f6 5.d4xb6 a7xc5 6.a1-b2 f6-e5 7.c1-d2 e5xg3 8.h2xf4 e7-f6 9.f4-g5 h6xf4 10.e3xg5xe7 d8xf6 11.d2-e3 f6-g5 12.b2-c3 g5-f4 13.e3xg5 h4xf6 14.c3-d4 c5xe3 15.f2xd4 f8-e7 16.g1-f2 h8-g7 17.b4-c5 d6xb4 18.a3xc5 c7-d6 19.f2-e3 d6xb4 20.a5xc3 1-1

created with Aurora Borealis 3.8