7 round

1. Aslanova V. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
2. Streltsova S. - Aslanova V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
3. Jumagaldiyeva A. - Yakubovich Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
4. Yakubovich Y. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
5. Baryshava A. - Fedarovich D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
6. Fedarovich D. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
7. Tsivtsivadze I. - Jakstoniene J. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
8. Jakstoniene J. - Tsivtsivadze I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
9. Sleahovscaia A. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
10. Nikalayeva V. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
11. Khvashchynskaya V. - Novitskaia E. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
12. Novitskaia E. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
13. Viirma P. - Gaidarji M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
14. Gaidarji M. - Viirma P. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
15. Zaruba C. - Aleksandrova Z. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
16. Aleksandrova Z. - Zaruba C. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
17. Vainonen K. - Valnere A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
18. Valnere A. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)

Zaruba C. - Aleksandrova Z.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019

1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5xe3 3.d2xf4 g7-f6 4.b4-c5 b6xd4 5.f4-e5 d6xf4 6.g3xe5xc3 e7-d6 7.c1-d2 h8-g7 8.h2-g3 a7-b6 9.d2-e3 f6-e5 10.c3-d4 e5xc3 11.b2xd4 d6-c5 12.g3-f4 c7-d6 13.a1-b2 f8-e7 14.f2-g3 g7-f6 15.g3-h4 b8-a7 16.e1-d2 b6-a5 17.d4xb6 a7xc5 18.f4-g5 h6xf4 19.e3xg5 c5-b4 20.a3xc5 d6xb4 21.g5-h6 b4-a3 22.b2-c3 d8-c7 23.g1-f2 a5-b4 24.c3xa5 a3-b2 25.d2-c3 b2xd4 26.h4-g5 f6xh4 27.h6-g7 d4-e3 28.f2xd4 e7-f6 29.g7xe5 h4-g3 30.e5-f6 g3-f2 31.f6-g7 f2-g1 32.d4-e5 g1-a7 33.g7-f8 a7-f2 34.f8-g7 f2-a7 1-1

created with Aurora Borealis 3.8