7 round

1. Aslanova V. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
2. Streltsova S. - Aslanova V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
3. Jumagaldiyeva A. - Yakubovich Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
4. Yakubovich Y. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
5. Baryshava A. - Fedarovich D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
6. Fedarovich D. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
7. Tsivtsivadze I. - Jakstoniene J. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
8. Jakstoniene J. - Tsivtsivadze I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
9. Sleahovscaia A. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
10. Nikalayeva V. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
11. Khvashchynskaya V. - Novitskaia E. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
12. Novitskaia E. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
13. Viirma P. - Gaidarji M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
14. Gaidarji M. - Viirma P. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
15. Zaruba C. - Aleksandrova Z. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
16. Aleksandrova Z. - Zaruba C. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
17. Vainonen K. - Valnere A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
18. Valnere A. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)

Jakstoniene J. - Tsivtsivadze I.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019

1.g3-h4 f6-e5 2.c3-b4 e5-f4 3.e3xg5 h6xf4 4.f2-g3 d6-e5 5.b4-a5 b6-c5 6.b2-c3 e5-d4 7.c3xe5 f4xd6 8.g3-f4 g7-f6 9.g1-f2 h8-g7 10.f4-g5 g7-h6 11.f2-e3 h6xf4 12.e3xg5 d6-e5 13.h2-g3 c7-b6 14.a5xc7 d8xb6 15.g5-h6 b8-c7 16.a1-b2 c7-d6 17.b2-c3 b6-a5 18.g3-f4 e5xg3 19.h4xf2 f6-e5 20.f2-e3 e7-f6 21.e3-f4 e5xg3 22.c3-d4 c5xe3 23.d2xf4xh2 a7-b6 24.h2-g3 b6-c5 25.c1-d2 d6-e5 26.d2-c3 c5-d4 27.g3-f4 d4xb2 28.f4xd6 1-1

created with Aurora Borealis 3.8