7 round

1. Aslanova V. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
2. Streltsova S. - Aslanova V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
3. Jumagaldiyeva A. - Yakubovich Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
4. Yakubovich Y. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
5. Baryshava A. - Fedarovich D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
6. Fedarovich D. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
7. Tsivtsivadze I. - Jakstoniene J. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
8. Jakstoniene J. - Tsivtsivadze I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
9. Sleahovscaia A. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
10. Nikalayeva V. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
11. Khvashchynskaya V. - Novitskaia E. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
12. Novitskaia E. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
13. Viirma P. - Gaidarji M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
14. Gaidarji M. - Viirma P. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
15. Zaruba C. - Aleksandrova Z. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
16. Aleksandrova Z. - Zaruba C. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
17. Vainonen K. - Valnere A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
18. Valnere A. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)

Fedarovich D. - Baryshava A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019

1.a3-b4 h6-g5 2.b4-c5 b6xd4 3.e3xc5 d6xb4 4.c3xa5 f6-e5 5.d2-e3 g7-h6 6.g3-f4 e5xg3 7.h2xf4 h8-g7 8.b2-c3 g7-f6 9.c3-d4 e7-d6 10.d4-c5 d6xb4 11.a5xc3 f8-e7 12.a1-b2 e7-d6 13.c3-b4 g5-h4 14.b4-c5 d6xb4 15.f4-e5 f6xd4 16.e3xc5xa3 a7-b6 17.b2-c3 c7-d6 18.c3-d4 b8-a7 19.c1-d2 h6-g5 20.d2-c3 d8-e7 21.c3-b4 b6-c5 22.d4xb6 a7xc5 23.e1-d2 e7-f6 24.d2-c3 f6-e5 25.b4-a5 g5-f4 26.a5-b6 c5xa7 27.f2-e3 f4xd2xb4 28.a3xc5xe7 1-1

created with Aurora Borealis 3.8