7 round

1. Aslanova V. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
2. Streltsova S. - Aslanova V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
3. Jumagaldiyeva A. - Yakubovich Y. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
4. Yakubovich Y. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
5. Baryshava A. - Fedarovich D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
6. Fedarovich D. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
7. Tsivtsivadze I. - Jakstoniene J. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
8. Jakstoniene J. - Tsivtsivadze I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
9. Sleahovscaia A. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
10. Nikalayeva V. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
11. Khvashchynskaya V. - Novitskaia E. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
12. Novitskaia E. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
13. Viirma P. - Gaidarji M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
14. Gaidarji M. - Viirma P. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
15. Zaruba C. - Aleksandrova Z. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
16. Aleksandrova Z. - Zaruba C. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)
17. Vainonen K. - Valnere A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.1], 07.09.2019)
18. Valnere A. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019)

Valnere A. - Vainonen K.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [7.2], 07.09.2019

1.e3-d4 d6-e5 2.a3-b4 h6-g5 3.b4-a5 g5-h4 4.d2-e3 e7-d6 5.c3-b4 e5xc3 6.b4xd2 f6-g5 7.g3-f4 g7-h6 8.b2-c3 b6-c5 9.c3-d4 f8-e7 10.d4xb6 a7xc5 11.a1-b2 h8-g7 12.b2-c3 c5-b4 13.c3-d4 b4-a3 14.d4-c5 d6xb4 15.a5xc3 e7-d6 16.c3-d4 c7-b6 17.f4-e5 d6xf4 18.f2-g3 h4xf2 19.e1xg3xe5 d8-e7 20.d2-c3 g5-h4 21.c3-b4 a3xc5 22.e5-d6 e7-f6 23.d6xb4 f6-g5 24.b4-c5 b6-a5 25.e3-f4 g5xe3 26.d4xf2 g7-f6 27.c5-d6 a5-b4 28.c1-d2 b4-a3 29.d2-c3 b8-a7 30.d6-c7 f6-e5 31.f2-e3 e5-f4 32.e3xg5 h6xf4 33.g1-f2 h4-g3 34.f2xh4 f4-e3 35.h2-g3 e3-d2 36.c3xe1 a3-b2 37.c7-d8 b2-c1 38.d8-e7 a7-b6 39.e7-a3 b6-a5 40.a3-f8 1-1

created with Aurora Borealis 3.8