9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Kandrachenka Y. - Norkus D.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 d6-e5 3.b4-a5 g7-h6 4.b2-c3 f8-g7 5.c3-b4 g5-f4 6.e3xg5 h6xf4 7.f2-g3 g7-h6 8.a1-b2 e7-d6 9.b2-c3 b6-c5 10.d2-e3 f4xd2 11.c1xe3 c7-b6 12.a5xc7 d8xb6 13.g3-f4 e5xg3 14.h4xf2 b6-a5 15.h2-g3 f6-g5 16.e3-d4 c5xe3 17.f2xd4 a7-b6 18.e1-d2 b6-c5 19.d4xb6 a5xc7 20.g3-h4 g5-f4 21.c3-d4 2-0

created with Aurora Borealis 3.8