9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Valiuk V. - Kalanov S.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2]

c1>a5 a7>c5 1.e3-f4 f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.e1-d2 g7-f6 4.f4-g5 h6xf4 5.g3xe5xg7 h8xf6 6.e3-f4 f6-e5 7.f2-e3 e5xg3 8.h2xf4 e7-f6 9.c3-d4 d8-e7 10.d2-c3 f6-g5 11.f4xh6 h4-g3 12.g1-f2 g3xe1xb4 13.a5xc3 c5-b4 14.c3xa5 e7-f6 15.b2-c3 d6-e5 16.a3-b4 b8-a7 17.a1-b2 c7-d6 18.a5xc7 d6xb8 19.b4-a5 b8-c7 20.b2-a3 a7-b6 21.a3-b4 c7-d6 22.a5xc7 d6xb8 23.b4-a5 2-0

created with Aurora Borealis 3.8