9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Aleknavicius V. - Novytskyi V.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 d6-e5 3.b4-a5 g7-h6 4.b2-c3 f8-g7 5.c3-b4 g5-f4 6.e3xg5 h6xf4 7.f2-e3 g7-h6 8.e3xg5 h6xf4 9.g1-f2 h8-g7 10.f2-e3 g7-h6 11.e3xg5 h6xf4 12.a1-b2 c7-d6 13.a5xc7 d8xb6 14.b2-c3 b6-c5 15.d2-e3 f4xd2 16.c1xe3 b8-c7 17.e1-f2 c7-b6 18.f2-g3 c5-d4 19.e3xc5 b6xd4xb2 20.a3xc1 e5-d4 21.g3-f4 a7-b6 22.b4-a5 f6-e5 23.a5xc7 e5xg3 24.h2xf4 d6xb8 1-1

created with Aurora Borealis 3.8