9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Kalanov S. - Valiuk V.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1]

c1>a5 a7>c5 1.e3-f4 f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.e1-d2 e7-f6 4.f4-e5 f6xd4 5.c3xe5 d6xf4 6.g3xe5 h6-g5 7.d2-c3 g7-h6 8.c3-b4 f8-g7 9.b4xd6 g7-f6 10.e5xg7 h6xf8 11.a3-b4 c7xe5 12.a5xc7 b8xd6 13.b2-c3 d8-c7 14.a1-b2 g5-f4 15.e3xg5 h4xf6 16.f2-e3 c7-b6 17.b2-a3 b6-c5 18.h2-g3 1-1

created with Aurora Borealis 3.8