9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Norkus D. - Kandrachenka Y.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019

1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 d6-e5 3.b4-a5 g7-h6 4.b2-c3 f8-g7 5.c3-b4 g5-f4 6.e3xg5 h6xf4 7.a1-b2 g7-h6 8.b2-c3 h8-g7 9.f2-g3 e5-d4 10.c3xe5 f4xd6 11.g3-f4 f6-e5 12.h2-g3 b6-c5 13.g1-h2 g7-f6 14.d2-e3 c7-b6 15.a5xc7 d8xb6 16.b4-a5 b8-c7 17.e1-f2 e5-d4 18.a3-b4 c5xa3 19.e3xc5 b6xd4 20.f4-g5 h6xf4 21.g3xe5xg7 2-0

created with Aurora Borealis 3.8