9 round

1. Aleknavicius V. - Novytskyi V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
2. Novytskyi V. - Aleknavicius V. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
3. Semianiuk M. - Mikhalchenka I. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
4. Mikhalchenka I. - Semianiuk M. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])
5. Smirnov A. - Tsinman D. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
6. Tsinman D. - Smirnov A. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
7. Volkov N. - Dosca I. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
8. Kybartas A. - Valiuk A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
9. Norkus D. - Kandrachenka Y. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1], 08.09.2019)
10. Kandrachenka Y. - Norkus D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019)
11. Kalanov S. - Valiuk V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.1])
12. Valiuk V. - Kalanov S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2])

Tsinman D. - Smirnov A.
World Draughts-64 Championship among Men, Sveti Vlas [9.2], 08.09.2019

1.c3-b4 b6-c5 2.d2-c3 a7-b6 3.b4-a5 f6-g5 4.g3-f4 g7-f6 5.c3-d4 b8-a7 6.c1-d2 g5-h4 7.h2-g3 f6-g5 8.d2-c3 e7-f6 9.c3-b4 f6-e5 10.d4xf6 g5xe7 11.e1-d2 e7-f6 12.f4-e5 d6xf4xh2 13.b4xd6xb8 f6-g5 14.a5xc7 d8xb6 15.a3-b4 g5-f4 16.e3xg5 h6xf4 17.b8xg3 h2xf4 18.d2-c3 f4-g3 19.f2-e3 g3-h2 2-0

created with Aurora Borealis 3.8