8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Sleahovscaia A. - Viirma P.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019

1.e3-d4 d6-c5 2.f2-e3 f6-g5 3.g3-h4 g7-f6 4.h2-g3 e7-d6 5.g3-f4 f6-e5 6.d4xf6 g5xe7 7.g1-h2 b6-a5 8.c3-d4 c7-b6 9.b2-c3 h8-g7 10.d4-e5 c5-d4 11.e5xc7 d4xb2 12.a1xc3 b8xd6 13.f4-g5 h6xf4 14.e3xg5 g7-f6 15.d2-e3 d6-c5 16.c3-d4 d8-c7 17.h2-g3 c7-d6 18.g3-f4 a5-b4 19.c1-d2 b6-a5 20.d4xb6 a7xc5 21.d2-c3 b4xd2 22.e1xc3 c5-b4 23.a3xc5 d6xb4xd2 24.e3xc1 1-1

created with Aurora Borealis 3.8