8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.g3-h4 b6-c5 2.c3-b4 f6-g5 3.h4xf6 g7xe5 4.b2-c3 e5-f4 5.e3xg5 h6xf4 6.b4-a5 h8-g7 7.c3-b4 e7-f6 8.d2-c3 g7-h6 9.e1-d2 f6-g5 10.a1-b2 a7-b6 11.d2-e3 f4xd2 12.c3xe1 d8-e7 13.h2-g3 g5-h4 14.g3-f4 e7-f6 15.b2-c3 f6-e5 16.g1-h2 e5xg3 17.h2xf4 f8-g7 18.f2-e3 g7-f6 19.c3-d4 d6-e5 20.f4xd6 c7xe5xc3 21.b4xd6 c3-b2 22.a5xc7 b2-a1 23.e3-d4 a1xe5 24.d6xf4 b8xd6 25.a3-b4 1-1

created with Aurora Borealis 3.8