8 round

1. Streltsova S. - Vainonen K. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
2. Vainonen K. - Streltsova S. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
3. Fedarovich D. - Nikalayeva V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
4. Nikalayeva V. - Fedarovich D. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
5. Gaidarji M. - Yakubovich Y. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
6. Jumagaldiyeva A. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
7. Khvashchynskaya V. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
8. Baryshava A. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
9. Zaruba C. - Baryshava A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
10. Aleksandrova Z. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
11. Novitskaia E. - Aleksandrova Z. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)
12. Filipenko A. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
13. Viirma P. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019)
14. Sleahovscaia A. - Viirma P. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.2], 08.09.2019)

Gaidarji M. - Yakubovich Y.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [8.1], 08.09.2019

1.g3-h4 d6-c5 2.h2-g3 b6-a5 3.c3-b4 a5xc3 4.d2xb4xd6 e7xc5 5.b2-c3 c7-d6 6.c3-b4 f6-g5 7.h4xf6 g7xe5 8.a1-b2 h8-g7 9.b2-c3 g7-f6 10.g3-h4 f8-e7 11.f2-g3 a7-b6 12.b4-a5 b8-a7 13.a5xc7 d6xb8 14.c3-b4 e7-d6 15.b4-a5 b8-c7 16.c1-b2 e5-d4 17.e3-f4 a7-b6 18.b2-c3 d4xb2 19.a3xc1 f6-e5 20.g1-h2 c5-d4 21.c1-b2 b6-c5 22.e1-d2 d8-e7 23.b2-a3 d4-c3 24.d2xb4 e7-f6 0-2

created with Aurora Borealis 3.8