10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Vainonen K. - Sleahovscaia A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.g3-h4 d6-c5 2.c3-b4 c7-d6 3.b4-a5 b8-c7 4.h2-g3 f6-g5 5.h4xf6 g7xe5 6.e3-f4 h8-g7 7.d2-e3 c5-d4 8.e3xc5 b6xd4 9.c1-d2 c7-b6 10.a5xc7 d6xb8 11.f4xd6 e7xc5 12.d2-c3 d8-c7 13.c3xe5 c7-b6 14.b2-c3 c5-b4 15.a3xc5 b6xd4xf6 16.g3-f4 f6-g5 17.f2-e3 g7-f6 18.a1-b2 f8-e7 19.b2-a3 e7-d6 20.a3-b4 a7-b6 21.b4-a5 b6-c5 22.e1-d2 f6-e5 23.g1-h2 e5xg3 24.h2xf4 b8-a7 25.c3-d4 g5-h4 26.d4xb6 a7xc5 27.d2-c3 h6-g5 28.f4xh6 d6-e5 1-1

created with Aurora Borealis 3.8