10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Tsivtsivadze I. - Novitskaia E.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.e3-f4 f6-e5 2.a3-b4 b6-a5 3.b2-a3 c7-b6 4.d2-e3 g7-f6 5.c3-d4 e5xc3 6.b4xd2 b6-c5 7.g3-h4 f6-g5 8.h4xf6 e7xg5 9.d2-c3 f8-e7 10.e3-d4 g5xe3 11.d4xb6 a5xc7 12.f2xd4 a7-b6 13.h2-g3 h8-g7 14.c1-d2 d6-c5 15.d2-e3 c7-d6 16.g3-f4 g7-f6 17.a1-b2 b6-a5 18.d4xb6 a5xc7 19.c3-d4 c7-b6 20.g1-f2 d6-c5 21.b2-c3 e7-d6 22.f2-g3 b8-a7 23.g3-h4 b6-a5 24.d4xb6 a7xc5 25.e1-d2 f6-e5 26.f4-g5 h6xf4 27.e3xg5 d8-e7 28.g5-h6 e7-f6 29.d2-e3 a5-b4 30.c3xa5 e5-d4 31.e3-f4 d4-c3 32.h4-g5 f6xh4 33.h6-g7 c3-d2 34.g7-h8 d2-c1 35.h8-e5 c1xh6 36.e5xb8 1-1

created with Aurora Borealis 3.8