10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Viirma P. - Streltsova S.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5xc3 3.b2xd4 f6-e5 4.d4xf6 g7xe5xg3 5.h2xf4 h8-g7 6.a1-b2 g7-f6 7.b2-c3 f6-e5 8.f4xd6 c7xe5 9.f2-g3 e7-f6 10.g1-h2 d8-c7 11.g3-h4 b6-c5 12.e1-f2 a7-b6 13.c3-b4 c7-d6 14.b4-a5 f8-e7 15.a5xc7 c5-d4 16.e3xc5 d6xb4 17.a3xc5 b8xd6xb4 18.f2-e3 b4-a3 19.h2-g3 e7-d6 20.d2-c3 h6-g5 21.c1-d2 d6-c5 22.c3-b4 c5-d4 23.e3xc5 a3-b2 24.c5-b6 g5-f4 25.d2-c3 b2xd4 26.b6-a7 f4xh2 0-2

created with Aurora Borealis 3.8