10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.e3-d4 f6-g5 2.g3-h4 d6-c5 3.h4xf6 c5xe3 4.f2xd4 e7xg5 5.a3-b4 g7-f6 6.h2-g3 g5-h4 7.b4-c5 h4xf2 8.e1xg3 c7-d6 9.c5xe7xg5 h6xf4xh2 10.d4-c5 b6xd4 11.c3xe5 f8-e7 12.d2-e3 h8-g7 13.e3-f4 b8-c7 14.b2-c3 a7-b6 15.c3-d4 e7-f6 16.a1-b2 b6-a5 17.b2-a3 c7-b6 18.d4-c5 b6xd4 19.e5xc3 g7-h6 20.c1-d2 d8-e7 21.c3-d4 f6-g5 22.d2-e3 g5-h4 23.f4-e5 h4-g3 24.d4-c5 g3-f2 25.e3-f4 e7-f6 26.e5xg7 h6xf8 27.g1xe3 h2-g1 28.e3-d4 a5-b4 0-2

created with Aurora Borealis 3.8