10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Gaidarji M. - Zaruba C.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.c3-b4 d6-c5 2.b4xd6 e7xc5 3.b2-c3 c7-d6 4.c3-b4 b6-a5 5.c1-b2 a5xc3 6.b2xd4xb6 a7xc5 7.d2-c3 f8-e7 8.a1-b2 f6-e5 9.c3-b4 b8-c7 10.b2-c3 g7-f6 11.e3-f4 c7-b6 12.b4-a5 c5-d4 13.a5xc7 d4xb2 14.a3xc1 d8xb6 15.e1-d2 b6-c5 16.d2-c3 c5-d4 17.c1-b2 f6-g5 18.c3-b4 g5xe3 19.b2-c3 d4xb2 20.f2xd4xf6xd8 b2-a1 21.g3-f4? 21...a1-d4 22.h2-g3 d4-g7 23.b4-a5 g7-f8 24.d8-f6 f8-g7 25.f6-a1 g7-f6 26.a1xg7 h8xf6 27.a5-b6 f6-g5 28.b6-a7 g5xe3 29.g3-f4 e3xg5 30.a7-b8 d6-c5 31.b8-e5 c5-b4 32.g1-f2 g5-f4 1-1

created with Aurora Borealis 3.8