10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Novitskaia E. - Tsivtsivadze I.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019

1.e3-f4 f6-e5 2.a3-b4 b6-a5 3.b2-a3 a7-b6 4.d2-e3 b6-c5 5.c3-d4 e5xc3 6.b4xd2 g7-f6 7.g3-h4 b8-a7 8.f4-g5 h6xf4 9.e3xg5 h8-g7 10.g5-h6 f6-e5 11.f2-e3 g7-f6 12.e3-f4 e5xg3 13.h4xf2 f6-e5 14.h2-g3 e7-f6 15.a1-b2 d8-e7 16.b2-c3 c7-b6 17.g3-h4 c5-b4 18.a3xc5 b6xd4xb2 19.c1xa3 a5-b4 20.a3xc5 d6xb4 21.d2-c3 b4xd2 22.e1xc3 e5-f4 23.g1-h2 a7-b6 24.f2-g3 f4-e3 25.g3-f4 e3xg5 26.h6xf4 b6-c5 27.h2-g3 e7-d6 28.f4-g5 f8-g7?? 29.g5xe7 d6xf8 30.c3-d4 c5xe3 31.g3-f4 e3xg5 32.h4xf6xh8 2-0

created with Aurora Borealis 3.8