10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Yakubovich Y. - Fedarovich D.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019

1.c3-b4 b6-c5 2.d2-c3 h6-g5 3.g3-f4 g5-h4 4.f4-g5 g7-h6 5.c1-d2 h6xf4 6.e3xg5 f6-e5 7.g5-h6 h8-g7 8.b4-a5 g7-f6 9.c3-b4 a7-b6 10.d2-c3 h4-g3 11.h2xf4 e5xg3 12.f2xh4 f6-e5 13.e1-d2 e5-d4 14.c3xe5 d6xf4 15.b4xd6 c7xe5 16.a5xc7 b8xd6 17.b2-c3 d6-c5 18.c3-b4 e7-d6 19.a1-b2 e5-d4 20.b2-c3 d4xb2 21.a3xc1 c5xa3 22.h4-g5 f4-e3 23.d2xf4 d6-c5 24.g5-f6 2-0

created with Aurora Borealis 3.8