10 round

1. Aleksandrova Z. - Filipenko A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
2. Yakubovich Y. - Fedarovich D. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
3. Baryshava A. - Jumagaldiyeva A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
4. Jumagaldiyeva A. - Baryshava A. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
5. Viirma P. - Streltsova S. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
6. Khvashchynskaya V. - Nikalayeva V. 0-2
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
7. Nikalayeva V. - Khvashchynskaya V. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
8. Gaidarji M. - Zaruba C. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
9. Zaruba C. - Gaidarji M. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
10. Vainonen K. - Sleahovscaia A. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
11. Sleahovscaia A. - Vainonen K. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)
12. Tsivtsivadze I. - Novitskaia E. 1-1
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.1], 09.09.2019)
13. Novitskaia E. - Tsivtsivadze I. 2-0
(World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019)

Jumagaldiyeva A. - Baryshava A.
World Draughts-64 Championship among Women, Sveti Vlas [10.2], 09.09.2019

1.c3-b4 d6-e5 2.d2-c3 b6-a5 3.c1-d2 f6-g5 4.g3-f4 e5xg3 5.h2xf4 g7-f6 6.g1-h2 h8-g7 7.h2-g3 g5-h4 8.f4-e5 f6xd4 9.c3xe5 a5xc3 10.b2xd4 e7-d6 11.g3-f4 d6-c5 12.d4xb6 a7xc5 13.a1-b2 f8-e7 14.d2-c3 e7-f6 15.e1-d2 f6xd4 16.c3xe5 c7-b6 17.b2-c3 b6-a5 18.c3-d4 b8-a7 19.d4xb6 a7xc5 20.e5-d6 c5xe7 21.e3-d4 g7-f6 22.d2-c3 f6-g5 23.f2-e3 h4-g3 24.f4xh2 g5-f4 25.e3xg5 h6xf4 26.d4-c5 f4-e3 27.h2-g3 e7-d6 28.c5xe7 d8xf6 0-2

created with Aurora Borealis 3.8