Nikolay Struchkov – World Champion 2014!

Nikolay Struchkov – World Champion 2014!

Check Also

Published new ratings and titles on January 1, 2021

Published new ratings and titles on January 1, 2021. New ratings are published  HERE   New …